انکوباتور هیبریدسازی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

انکوباتور هیبریدسازی

انکوباتور هیبریدسازی: این انکوباتورها به خاطر کاربردشان برای هیبریدسازی یا پیوندزدن و ترکیب‌کردن میتوانند ادواتی با اندازه‌های بسیار متفاوت را در خود بگنجانند و آنها را با سرعتی تنظیم‌شده به چرخش درآورند تا عمل هیبریدسازی را خصوصاً در زیست‌شناسی مولکولی میسر سازند. از این انکوباتورها بیشتر در آزمایشگاه‌هایی استفاده میشود که با علوم و دانش‌های مرتبط با زندگی سروکار دارند. به عبارت دیگر، این انکوباتورها مشخصاً به کار طیف وسیع علوم مختلف زیست‌شناسی میآیند. عمل هیبریدسازی در زیست‌شناسی خصوصاً برای پیوندزدن و ترکیب‌کردن غشاها اهمیت زیادی دارد. به انکوباتورهای هیبریدسازی به خاطر کاربردها و عملکردهایشان آون‌های هیبریدسازی هم میگویند و شباهت کارکردشان به نحوی است که میتوانند به جای هم نامیده شوند و به کار روند. این دستگاه میتواند حرارت یکنواختی را در سراسر محفظه کنترل و حفظ کند. به همین خاطر برای آزمایش‌های استریل‌کردن و تست‌های مرتبط با آنها مورد استفاده‌اند. این کاربردها هیبریدسازی نوکلئیک اسید مثل بررسی هیبریدسازی در RNA، DNA، پروتئین‌ها، و زیست‌شناسی مولکولی را شامل میشوند.

انکوباتور هیبریدسازی

برچسب: انکوباتورهای استاندارد، انکوباتورهای یخچالدار (سرمایی)، انکوباتورهای رطوبتی، انکوباتورهای شیکردار (لرزاننده)، انکوباتورهای هیبرید سازی، انکوباتورهای میکروبیولوژی، انکوباتورهای اکسیژنی، انکوباتورهای دی اکسید کربن

فهرست