تجهیزات اندازه گیری

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

ترمومتر
کلنی کانتر
ترازو آزمایشگاهی
یون متر
بارومتر
دستگاه رنگ سنج
دورسنج
صوت سنج
ساعت اندیکاتور
دستگاه تنسایل
هدایت سنج
متر لیزری
فلیم فتومتر
FESEM
اکسیژن متر
کدورت سنج
کلر سنج
کالریمتر
لرزه سنج
ضخامت سنج
ترازو رطوبت سنج
Co2متر
جارتست
میکروسکوپ
ویسکوزیمتر
BOD Meter
دستگاه شوری سنج
غبار سنج
میکرومتر
لوکس متر
مولتی سنسور
وزنه های کالیبراسیون
سختی سنج
حمام اولتراسونیک
رفراکتومتر
مونوکروماتور
COD Meter
رطوبت سنج
سرعت سنج
کولیس
گالوانومتر
گشتاور سنج
رینگ گیج
دیتالاگر
فهرست