آزمایشگاه لبنیات

آزمایشگاه لبنیات یکی از زیر مجموعه های آزمایشگاه صنایع غذایی می باشد.

وظیفه آزمایشگاه لبنبات

وظیفه آزمایشگاه لبنیات نظارت و کنترل بر کیفیت مواد اولیه ورودی به آزمایشگاه لبنیات و هم چنین بررسی نمونه تولید شده مطابق با استانداردهای داخلی و بین المللی می باشد.

 تجهیزات آزمایشگاه لبنیات

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست