تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایشگاه آب و فاضلاب

خصوصیات و ویژگیهای آب باعث شده است آزمایشگاه‌آب به تجهیزات فراوانی نیاز داشته باشند. آب حلال شیمیایی بسیار خوبی است. از سوی دیگر مدام در طبیعت و در زندگی بشر درحال چرخش و تماس با مواد مختلف است و نهایتاً اینکه انسان برای ادامه حیات نیاز به آب سالم دارد. به همین دلایل در هنگام بررسی کیفیت آب، لازم است از جهات مختلف ویژگیهای آب مورد آزمایش قرار گیرد. در بخش شیمی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی (آنیونها و کاتیونها) آب سنجیده میشود. در بخش آنالیز دستگاهی وجود سموم کشاورزی، انواع هیدروکربنها و فلزات سنگین سنجیده میشود. در بخش میکروبی هم وجود میکروبهای بیماریزا وغیر بیماریزا و تخم انگلها مشخص میشوند.

آزمایشگاه آب، تجهیزات نمونه برداری هم می تواند داشته باشد. بجز ظروف استریل و کلدباکس، روتنر برای نمونه برداری از عمق‌های مشخص دریاچه و دریا مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمایشگاه آب و فاضلاب با استفاده از دستگاه های گوناگون پارامترهای همچون pH، دما، هدایت الکتریکی و… آب را آنالیز و بررسی می کند.

از سری آزمایش های انجام شده در این آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آزمایشات میکروسکوپی فاضلاب، اندازه گیری سختی کل، دائم، موقت، کلسیم، منیزیم، قلیائیت، کلر، ید، سولفات، نیترات ، نیتریت، فسفات، فلوئور، پتاسیم،     سدیمTSS,TDS,TS، کدورت،PH، هدایت الکتریکی،DO (اکسیژن محلول) ، COD، آزمایشات میکروبی آب ( احتمالی، تائیدی، تکمیلی، افتراقی)، محلول سازی و استاندارد کردن، آرژانتیمتری، آلکالیمتری، یدیمتری،منگانیمتری، کاتیون، آنیون، گراویمتری،جارتست، رنگ آمیزی انواع میکروارگانیسم ها، اندازه گیری مواد آلی و سموم کشاورزی، اندازه گیری فلزات سنگین و …

آلاینده ها و مشکلات رایج آب

  • آرسنیک
  • سرب
  • گل آلود بودن آب
  • اهن
  • سختی آب
  • باکتری ها و ویروس ها

تجهیزات آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایشگاه آبجهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست